Zasady
publikacji

Redakcja „Men’s View” zobowiązuje wszystkich autorów do stosowania się do poniższego Regulaminu dotyczącego warunków publikacji i formy materiałów dostarczonych
do publikacji.

Materiały należy przysyłać na adres: redakcja@mensview.pl

 1. Dostarczenie do Redakcji materiału do publikacji oznacza przyjęcie postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Poniższe wyrażenia wykorzystane w Regulaminie należy rozumieć następująco:
  1. Wydawca – wydawca dziennika „Men’s View”.
  2. Materiał – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, dostarczony w dowolnej formie do Redakcji.
  3. Tekst – materiał pisany.
  4. Redakcja – redakcja dziennika „Men’s View”, której pracami kieruje redaktor naczelny.
  5. Autor – twórca nadesłanego materiału.
 3. Autor nadesłanych treści oświadcza, że są one jego autorstwa i nie naruszają ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 4. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w materiale do celów redakcyjnych, w szczególności wysyłania zaświadczeń, zaproszeń.
 5. Autor nadesłanych treści udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez Wydawcę. Zgoda ta w szczególności oznacza:
  1. Publiczne, bezterminowe i nieodpłatne udostępnianie materiału i korzystania
   z niego przez Wydawcę.
  2. Wykorzystanie materiału w druku i zapisie cyfrowym.
  3. Rozporządzania materiałem przez Wydawcę.
  4. Otrzymywania wynagrodzenia przez Wydawcę za korzystanie z materiału.
  5. Autor może pisemnie zastrzec inne warunki licencji (wystarczy podpisany przez autora skan zastrzeżeń nadesłany e-mailowo).
 6. Autor tekstu powinien podać w nim swoje imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, a także inne informacje o sobie wedle własnego uznania.
 7. Tekst naukowy lub popularnonaukowy powinien być nie krótszy niż 1,5 strony znormalizowanego wydruku komputerowego i nie dłuższy niż 30 stron znormalizowanego wydruku komputerowego. W przypadku tekstów dłuższych niż 30 stron autor zobowiązany jest podzielić go na części.
 8. Tekst newsowy powinien być nie krótszy niż 0,5 znormalizowanego wydruku komputerowego.
 9. W tekście należy zawrzeć lead (wprowadzenie).
 10. Tekst naukowy lub popularnonaukowy winien być podzielony na rozdziały (poszczególne części zatytułowane nagłówkami).
 11. W tekście naukowym lub popularnonaukowym należy umieścić obowiązkowo bibliografię. Przypisy są wskazane, ale nieobowiązkowe.
 12. W tekstach należy przyjmować ogólnie przyjęte skróty (np. etc., itp., m. in.), a także zwyczajowo stosowane rok (r.), wiek (w.). Nazwy miesięcy należy podawać słownie (np. styczeń, sierpień). Zalecana formuła daty: np. 1 stycznia 2010 r.
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo zwrotu tekstu, który nie będzie spełniał powyższych warunków.
 14. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów, etc.), a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka.
  1. Autor nadesłanego materiału może w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany w swoim materiale.
 15. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji materiału bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy materiał:
  1. Narusza prawa autorskie i prawa pokrewne.
  2. Okaże się nierzetelny.
  3. Jest słabej jakości merytorycznej.
  4. Narusza niniejszy Regulamin.
  5. Narusza inne dobra prawnie chronione.
 16. Redakcja zastrzega sobie możliwość usunięcia materiału bez podania przyczyn, zwłaszcza jeżeli okaże się on nierzetelny lub narusza porządek prawny RP.
 17. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w materiale podczas okresu jego publikacji.
  1. Autor nadesłanego materiału może w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany w materiale bez wcześniejszych konsultacji i akceptacji.
  2. Autor nadesłanego materiału może w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany materialne.
  3. Autor ma prawo wnosić o zmiany do swojego materiału. Redakcja dokona zmian, jeśli uzna to za stosowne.
 18. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w materiałach wynikłe z powodu nieautoryzowanego dostępu do nich.
 19. Redakcja nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane materiały.
 20. Redaktor naczelny na życzenie autora wyda zaświadczenie potwierdzające publikację nadesłanych materiałów. Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 30 dni.
 21. Jeśli materiał ma więcej niż jednego autora warunki publikacji mają zastosowanie do każdego z autorów.

Ponadto:

Treść każdego dostarczonego materiału wyraża poglądy i opinie jego autora. Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii redakcji.

Osoba przysyłająca tekst oświadcza, że jest jego autorem, a tekst nie narusza praw osób trzecich. W razie roszczeń osoby trzeciej wynikających z treści tekstu lub praw wymienionych wyżej osoba przysyłająca tekst zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności i zobowiązań powstałych z tego tytułu.

Osoba przesyłająca tekst akceptuje wszystkie warunki publikacji.

Pin It