Wymogi
edytorskie

Redakcja „Men’s View” prosi wszystkich autorów o stosowanie się do poniższych wymogów edytorskich. W wypadku niedostosowania się do wymagań tekst zostanie zwrócony autorowi celem dokonania poprawek.

Materiały należy przysyłać na adres: redakcja@mensview.pl po zapoznaniu się z zasadami publikacji.

Zasady ogólne

 1. Artykuły prosimy pisać czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 wiersza. Tekst powinien być wyjustowany.
 2. Artykuły powinny być zapisane w formacie: .docx, .doc lub .odt.
 3. Każdy tekst powinien zawierać lead, czyli akapit wprowadzający podający w skrócie najistotniejsze informacje dotyczące artykułu. Jego zadaniem jest zainteresowanie czytelnika i zachęcenie go do przeczytania całości artykułu.
 4. Elementy tekstu w postaci plików graficznych należy przesłać w osobnych załącznikach. Należy dołączyć w mailu lub w artykule opis zdjęć i wskazać proponowane miejsce umieszczenia ich w tekście. Dopuszczalne formaty plików to: .jpg, .jpeg, .gif, .png. Zdjęcia powinny być wykonane przez autora lub posiadać wolną licencję.
 5. Tytuły książek, artykułów, prac, etc. należy zapisywać kursywą, podobnie jak słowa lub krótkie wyrażenia pochodzące z języka obcego. Nie stosujemy jednocześnie kursywy i cudzysłowu, np. „O wymogach edytorskich”.
 6. Cudzysłów (zapisywany zawsze w postaci „…”) stosuje się do zapisu tytułów czasopism oraz do oznaczania cytatów; jako cudzysłowy drugiego stopnia (wewnętrzne) należy stosować cudzysłowy niemieckie (»…«).
 7. Należy stosować ogólnie przyjęte skróty (np., etc., itp., m.in.), a także zwyczajowo stosowane rok (r.), wiek (w.). Nazwy miesięcy należy podawać słownie (np. styczeń, sierpień). Zalecana formuła daty: np. 17 września 2010 r.

Zasady dotyczące przypisów

Forma przypisu w przypadku cytatu z książki:

Wzór:

 • I. Nazwisko, Tytuł, t., miejsce rok wydania, s.

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku cytatu z rozdziału w książce:

Wzór:

 • I. Nazwisko (autora rozdziału), Tytuł  rozdziału, [w:] Nazwisko I. (autora  książki), Tytuł  książki,  miejsce rok wydania, s.

Przykład:

 • P. Nowak, Zagadnienia podstawowe, [w:] J. Kowalski, O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku cytatu z artykułu w czasopiśmie ciągłym:

Wzór:

 • I. Nazwisko (autora artykułu), Tytuł  artykułu, „Nazwa  czasopisma” nr/rok, s.

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach edytorskich, „Kurier Codzienny” 1(100)/2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy w tekście cytujemy źródło online:

Wzór:

 • I. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł” źródła np. portalu internetowego wraz z datą publikacji, adres linku bezpośredniego, [dostęp z datą].

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach edytorskich, „Historia.org.pl” z 23 kwietnia 2015 r., http://historia.org.pl/ [dostęp 23 kwietnia 2015 r.].

Forma przypisu w przypadku cytatu z książki, która jest dziełem zbiorowym:

Wzór:

 • I. Nazwisko (autora rozdziału), Tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko redaktora publikacji (red.), Tytuł publikacji, t. 2, Miejscowość data, s.

Przykład:

 • P. Nowak, Zagadnienia podstawowe [w:] J. Kowalski (red.), O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy publikacja była cytowana w poprzednim przypisie:

Wzór:

Tamże, s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy cytujemy dwa różne dzieła tego samego autora:

Wzór:

 • Tenże, Tytuł, miejsce rok wydania, s.

Przykład:

 • Tenże, O wymogach edytorskich, Kraków 2015, s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy po raz kolejny cytujemy publikację tego samego autora:

Wzór:

 • I. Nazwisko, Początek tytułu, dz. cyt., s.

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach…, dz. cyt., s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy cytowana jest tylko jedna publikacja tego samego autora:

Wzór:

 • I. Nazwisko, art. cyt., s.

Przykład:

 • J. Kowalski, art. cyt., s. 7.

Forma przypisu w przypadku, gdy cytowana jest więcej niż jedna publikacja danego autora:

Wzór:

 • I. Nazwisko, Początek tytułu, dz. cyt., s.

Przykład:

 • J. Kowalski, O wymogach…, dz. cyt., s. 7.

Zasady dotyczące bibliografii

Alfabetycznie wg nazwiska autora z numeracją każdej pozycji (publikacje, akty prawne, źródła online). Alternatywnie można dodać numery strony, z których się korzystało.

Przykład:

Bibliografia:

 1. J. Kowalski, O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015.
 2. P. Nowak, Edytorstwo, Kraków 2015 .
 3. K. Wojciechowski, Edytor, Kraków 2015.

Pozostałe zasady:

Do każdej recenzji należy dodać metryczkę według poniższego schematu.

Po lewej stronie pod tytułem umieszczamy zdjęcie, a obok niego:

Tytuł:

Autor:

Wydawca: (z nazwy robimy załącznik i podpinamy link do strony wydawnictwa)

Rok wydania:

ISBN:

Liczba stron:

Oprawa:

Cena:

Ocena recenzenta: (w skali od 1 do 10 zapisywane: 10/10)

Ponadto w treści samej recenzji podkreślamy słowa oceniające. Nie całe zdania, a po 2-3 słowa na określenie plusów i minusów dzieła.

Przykład: „Lecznicza żywność” – dr med. Jorge D. Pamplona Roger – recenzja

Pin It